Gedragscode

Hieronder vindt u de gedragscode voor leden van het bestuur. Als u op de downloadknop drukt kunt u het bestand downloaden.
      
Gedragscode voor de leden van het bestuur van HSV Voorwaarts

Overwegingen
Bestuursleden van HSV Voorwaarts hebben een specifieke verantwoordelijkheid voor het handhaven van de (bestuurlijke) integriteit en reputatie van HSV Voorwaarts en dienen derhalve te verzekeren dat in hun gedrag deze verantwoordelijkheid tot uiting komt.

Bestuurlijke integriteit houdt in dat de verantwoordelijkheid die met de functie samenhangt (professioneel en integer) wordt aanvaard en dat er bereidheid is om daarover verantwoording af te leggen (open), zowel aan de collega-bestuurders als aan de algemene ledenvergadering van HSV Voorwaarts.

Hierbij zijn we zorgvuldig en ons bewust van de omgeving.

De leden van het bestuur hebben mitsdien de navolgende gedragscode opgesteld, welke is voorgelegd en goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van HSV Voorwaarts de datum dag maand 2018.

Gedragscode bestuurlijke integriteit

1. Toepassingsgebied
a) Deze gedragscode geldt voor alle leden van het bestuur van HSV Voorwaarts.
b) De gedragscode is openbaar en door derden te raadplegen.
c) De bestuursleden ontvangen bij hun aantreden een exemplaar van de gedragscode.
d) In gevallen waarin de gedragscode niet voorziet, vindt bespreking plaats in een vergadering van het (dagelijks) bestuur. Eventuele aanpassingen van deze gedragscode zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene ledenvergadering.

2. Grondbeginselen
a) Een bestuurslid wordt geacht, zowel in hoedanigheid van bestuurslid als anderszins, zodanig op te treden dat de belangen van HSV Voorwaarts en de aan haar gelieerde leden, niet worden geschaad dan wel in twijfel kunnen worden getrokken.
b) Van ieder bestuurslid wordt verwacht dat hij eerlijk, onafhankelijk, onpartijdig, discreet en niet gedreven door eigen belang handelt en dat hij enigerlei situatie vermijdt die tot persoonlijke belangenconflicten aanleiding zou kunnen geven.
c) Ieder bestuurslid is verplicht verantwoording af te leggen over zijn gedragingen als bedoeld in deze gedragscode aan het bestuur.
d) Indien het bestuur niet in staat is een geschil van mening dan wel een verschil van inzicht ter zake van gedragingen aangaande één of meerdere bestuursleden op te lossen, wordt binnen het bestuur bij meerderheid van stemmen beslist.

3. Belangenverstrengeling en aanbesteding
a) Ieder bestuurslid doet aan het bestuur opgave van zijn financiële belangen in ondernemingen of organisaties waarmee HSV Voorwaarts een zakelijke relatie onderhoudt.
b) Ieder bestuurslid die familie- of vriendschapsbetrekkingen of anderszins persoonlijke en/of zakelijke betrekkingen heeft met een aanbieder van diensten aan HSV Voorwaarts, onthoudt zich van deelname aan de besluitvorming over betreffende opdracht.
c) Een bestuurslid neemt van een aanbieder van diensten aan HSV Voorwaarts geen faciliteiten of diensten aan die zijn onafhankelijke positie ten opzichte van de aanbieder kan beïnvloeden.

4. Nevenfuncties
a) Een bestuurslid vervult geen nevenfuncties waarbij strijdigheid is of kan zijn met het belang van HSV Voorwaarts.
b) Ieder bestuurslid doet aan het bestuur opgave van al zijn nevenfuncties, waarbij tevens wordt aangegeven of de functie wel of niet bezoldigd is.
c) Het bestuur geeft de algemene ledenvergadering van HSV Voorwaarts jaarlijks een overzicht van relevante nevenfuncties van individuele bestuursleden.

5. Informatie
a) Een bestuurslid gaat zorgvuldig en correct om met informatie waarover hij uit hoofde van zijn functie beschikt. Hij verstrekt geen vertrouwelijke informatie aan derden die tot deze informatie niet gerechtigd zijn.
b) Een bestuurslid maakt niet te eigen bate of voor zijn persoonlijke betrekkingen gebruik van in de uitoefening van zijn functie verkregen informatie.
c) Een bestuurslid houdt geen informatie achter, tenzij deze geheim of vertrouwelijk is.

6. Aannemen van geschenken
Geschenken en giften, hetzij van financiële dan wel niet-financiële aard, boven een geschatte waarde van € 100,- die een bestuurslid uit hoofde van zijn functie worden aangeboden, mogen niet worden aangenomen, teneinde iedere schijn van belangenverstrengeling te voorkomen en een optimale onafhankelijkheid te waarborgen.

7. Bestuurlijke uitgaven / onkosten
Bestuurlijke uitgaven en onkosten worden uitsluitend vergoed als de hoogte en de functionaliteit ervan kunnen worden aangetoond dan wel deze uitgaven en gemaakte kosten binnen de geldende regelingen voor vergoeding in aanmerking komen. Met de uitgave dient het belang van HSV Voorwaarts te zijn gemoeid en de uitgave dient voort te vloeien uit de functie van het bestuurslid.

8. Declaraties en uitgaven/ onkosten
a) De bestuurder declareert geen kosten die reeds op andere wijze worden vergoed.
b) Declaraties worden, voorzien van een omschrijving, administratief afgewikkeld. Bij gemaakte externe kosten dient een betalingsbewijs te worden bijgevoegd.
c) Gemaakte kosten worden binnen drie maanden gedeclareerd.
d) De penningmeester is verantwoordelijk voor een deugdelijke administratieve afhandeling en registratie van declaraties.

9. Verantwoording
Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af over de naleving van de in deze gedragscode neergelegde gedragsregels aan de algemene ledenvergadering van HSV Voorwaarts.