Huishoudelijk reglement

Hieronder vindt u het huishoudelijk reglement. U kunt het document hier downloaden
         

Huishoudelijk reglement hengelsportvereniging Voorwaarts

Begripsbepalingen

Artikel 1
In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:
de vereniging : de hengelsportvereniging Voorwaarts gevestigd te Drachten
de statuten : de statuten van de vereniging, vastgesteld bij notariële akte d.d. 16 april 2019,
verleden voor kandidaat-notaris Matthijs Hovius te Drachten. 
het bestuur : het bestuur van de vereniging.

Bestuur

Artikel 2: Taak voorzitter
1. De taken van de voorzitter:
a.Maakt onderdeel uit van het dagelijks bestuur
b.is het eerste aanspreekpunt voor bestuurs- en commissieleden;
c.leidt de bestuursvergaderingen en de algemene vergadering;
d.stelt in overleg met de secretaris de agenda voor elke vergadering op en met
inachtneming van artikel 20 van de statuten de agenda voor de algemene vergadering;
e.is gerechtigd een spreker, die de orde van de vergadering verstoort, het verder bijwonen van de vergadering te ontzeggen;
f.kan de vergadering schorsen en/of verdagen;
g.ziet er op toe dat besluiten worden genomen in overeenstemming met de wet, de statuten en dit huishoudelijk reglement;
h.is verantwoordelijk voor het doen uitvoeren van de door het bestuur en de algemene vergadering genomen besluiten;
i.ziet er op toe dat bestuursleden hun taken naar behoren vervullen en spreekt hen hierop aan indien dit niet het geval lijkt;
j. stelt mede met de andere bestuursleden het beleid van de vereniging op.

Artikel 3: Taak penningmeester
1. De taken van de penningmeester:
a. Maakt onderdeel uit van het dagelijks bestuur
b. beheert op een doelmatige en rechtmatige wijze de financiën van de vereniging;
c. draagt zorg voor de inning van de afdrachten, anders dan die via Sportvisserij Friesland en Sportvisserij Nederland, en de overige baten;
d. stelt in overleg met het bestuur een regeling op voor de teken- en betalingsbevoegdheid en het daaraan gekoppelde maximumbedrag;
e. treft maatregelen ter beveiliging van de financiële gegevensbestanden;
f. stelt voorschriften op betreffende een periodieke financiële kwartaalrapportage aan het bestuur en stelt het bestuur bij (dreigende) overschrijding van de begroting op de hoogte;
g. zorgt voor het samenstellen van een balans en een resultatenrekening voor het afgelopen jaar en een begroting voor het nieuwe kalenderjaar;
h.bewaakt de omvang van het vastgestelde weerstandsvermogen (financiële reserve).
2. De penningmeester kan zich laten bijstaan door een bestuurslid van de federatie met de functie van tweede penningmeester. De taakverdeling tussen de beide penningmeesters en de bevoegdheden van de tweede penningmeester worden door het bestuur vastgesteld.
3. Bij tussentijds aftreden in een boekjaar kan door het bestuur aan de penningmeester een proces-verbaal van overdracht worden verstrekt tegen overneming van de boeken, bescheiden en geldswaarden.
4. Stelt mede met de andere bestuursleden het beleid van de vereniging op.

Artikel 4: Taak secretaris
1. De taken van de secretaris:
a. Maakt onderdeel uit van het dagelijks bestuur
b. is belast met het verzorgen van de correspondentie van het bestuur en draagt zorg voor de archivering van de stukken met inachtneming van de wettelijke bepalingen;
c. maakt van het verhandelde ter vergadering de notulen en stelt een actielijst en te agenderen onderwerpen op en draagt er zorg voor dat de notulen en actielijst ter vaststelling voor de eerstvolgende vergadering worden geagendeerd;
d. is belast met de voorbereiding van de vergaderingen van het bestuur en die van de algemene vergadering;
e. draagt zorg voor het beheer van het archief dat alle op de vereniging betrekking hebbende bescheiden omvat;
f. draagt zorg voor het beheer van overeenkomsten betreffende huren van vis- en/of looprechten enz.;
g. brengt een verslag uit over de activiteiten van de vereniging in het afgelopen kalenderjaar;
h. is verantwoordelijk voor de externe communicatie en de externe betrekkingen van de vereniging;
i. stelt mede met de andere bestuursleden het beleid van de vereniging op.

Artikel 5: Taak bestuurslid
1. De taken van een bestuurslid:
a. Heeft geen specifieke bestuursfunctie;
b. Kan ingezet worden op een specifiek aandachtsgebied, niet zijnde lid van een commissie;
c. Ondersteunen en, indien benodigd, vervangen van een lid van het dagelijks bestuur
d. Bijwonen van vergaderingen.


Contributiebetaling


Artikel 6
De jaarlijkse contributie moet door een lid of jeugdlid bij vooruitbetaling op een door het bestuur te bepalen moment worden voldaan. Betaling kan op één of meer van de hierna genoemde manieren gebeuren:
• in contanten of door girale betaling bij een verkooppunt van lidmaatschapsbewijzen;
• door overschrijving naar een bank- of girorekening van de vereniging;
• door afgifte van een machtiging / automatische incasso;
Indien de contributie niet tijdig is betaald, kan het bestuur het lidmaatschap opzeggen. De contributie voor het komende verenigingsjaar die niet tijdig is voldaan kan worden verhoogd met een door het bestuur vast te stellen bedrag voor administratie- en incassokosten.

Overtredingen

Artikel 7
De overtredingen zoals bedoeld in de statuten bestaan uit:
a) het niet nakomen van de bepalingen die zijn vastgelegd in de Visserijwet 1963 en de daarop gebaseerde overheidsvoorschriften alsmede het niet nakomen van de voorwaarden van door de vereniging of een overkoepelende organisatie uitgereikte schriftelijke toestemming(en);
b) het kopen, te koop aanbieden of verkopen van vis;
c) het gebruik van verboden vis- of vangtuigen dan wel vistuigen waarvoor betrokkene geen toestemming heeft;
d) het vissen op onsportieve wijze;
e) het zich schuldig maken aan dierenkwelling;
f) het vissen zonder schriftelijke toestemming en/of meewerken aan of gelegenheid geven tot vissen zonder schriftelijke toestemming in wateren waarvan de vereniging het visrecht heeft dan wel water waarvoor de vereniging een machtiging heeft;
g) het hinderen, beledigen en bedreigen van hengelsportcontroleurs en het niet meewerken aan controle door hengelsportcontroleurs of opsporingsambtenaren;
h) handelingen te verrichten die kunnen leiden tot verstoring, vernieling of beschadiging van de natuur en/of andermans eigendommen of tot hinder voor anderen;
i) vislijn en ander afval achter te laten op de visplaats. Bij het verlaten van de visplaats dient deze schoon te zijn;
j) ander onbehoorlijk gedrag en/of handelen of nalaten waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.

Commissie ter behandeling van overtredingen

Artikel 8
1. De commissie ter behandeling van overtredingen bestaat uit een oneven aantal leden, te weten drie leden en drie plaatsvervangende leden. De leden en plaatsvervangende leden van de commissie worden benoemd door het bestuur op de wijze zoals vermeld in de statuten. Een plaatsvervangend lid treedt in alle rechten en plichten van het lid dat hij vervangt.
2. De commissie wijst uit haar midden een voorzitter en een secretaris aan en uit de plaatsvervangende leden een plaatsvervangend voorzitter en plaatsvervangend secretaris.
3. Telkens wanneer door het bestuur van de vereniging een lid of een plaatsvervangend lid moet worden benoemd geeft het bestuur van de vereniging hiervan kennis aan de leden van de vereniging op één of meer van de hierna genoemde manieren:
a. publicatie in het verenigingsblad of een ander blad of op de website van de vereniging;
b. via e-mail of op enige andere geschikte wijze.
4. Binnen twee weken na deze kennisgeving(en) kan op een gezamenlijk voorstel van minimaal twee leden een kandidaat worden voorgesteld voor de benoeming tot lid of plaatsvervangend lid. Het bestuur kan dit voorstel mits dit gemotiveerd gebeurt, terzijde schuiven.
5. De taak van de commissie bestaat uit het behandelen van door het bestuur aan de commissie voorgelegde kwesties met betrekking tot (vermeende) overtredingen door (jeugd)leden van de vereniging alsmede het uitbrengen van een gemotiveerd advies aan het bestuur met betrekking tot deze (veronderstelde) overtredingen.
6. De commissie kan zelfstandig de volgende besluiten nemen:
a.de zaak te seponeren (niet verder behandelen)
b.vrijspraak
c.schorsing van het betrokken lid voor maximaal één maand.
7. Ten aanzien van andere sancties brengt de commissie advies uit aan het bestuur waarna het bestuur beslist. De commissie kan het bestuur de volgende sancties adviseren:
8. het geven van een mondelinge of schriftelijke waarschuwing;
9. een schorsing van meer dan één maand met een maximum van zes maanden;
10. opzegging van het lidmaatschap;
11. ontzetting uit het lidmaatschap (royement);
12. De commissie neemt geen beslissing zonder dat zij het betrokken lid – en bij een jeugdlid, diens wettelijk vertegenwoordiger – heeft gehoord althans in de gelegenheid heeft gesteld om te worden gehoord.
13. Zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen twee maanden na de melding van de vermeende overtreding neemt de commissie overeenkomstig het voorgaande lid, ofwel zelf een besluit dan wel brengt de commissie advies uit aan het bestuur. Leden van de commissie die rechtstreeks of zijdelings bij de (vermeende) overtreding (kunnen) zijn betrokken nemen geen deel aan de behandeling en worden vervangen door hun plaatsvervanger(s). Elke beslissing (besluit of advies) wordt genomen door de voltallige commissie. Bij verhindering aan de commissievergadering deel te nemen, wordt een lid vervangen door diens plaatsvervanger.
14. De voorzitter van de commissie of bij diens afwezigheid, diens plaatsvervanger stelt in overleg met de overige commissieleden de datum vast voor de behandeling van de overtreding en leidt de vergadering. De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar.
15.De commissie is bevoegd inzage te vorderen van alle documenten die op de (vermeende) overtreding betrekking hebben en betrokkenen en getuigen om inlichtingen te vragen. De commissieleden zijn verplicht tot geheimhouding met betrekking tot hetgeen hen uit hoofde van hun functie bekend is geworden.
16. De commissie motiveert haar besluit of advies dat wordt ondertekend door de voorzitter dan wel diens plaatsvervanger en de secretaris dan wel diens plaatsvervanger. Het besluit vermeldt de namen van de overige leden van de commissie die aan de besluitvorming deelnamen. De commissie besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen. Elk lid of plaatsvervangend lid heeft één stem.
17. Tegen de beslissing van de commissie staat geen bezwaar of beroep open. De beslissing wordt aan het bestuur gestuurd. Indien de beslissing inhoudt een vrijspraak, het seponeren van de zaak of een schorsing van het betrokken (jeugd)lid voor maximaal één maand dan wordt een afschrift van de beslissing gezonden aan het betrokkene lid of aan de wettelijk vertegenwoordiger(s) van het betrokken jeugdlid.

Commissie van beroep


Artikel 9
1. De commissie van beroep bestaat uit drie leden en drie plaatsvervangend leden. De commissie wijst uit haar midden een voorzitter en een secretaris aan en uit de plaatsvervangende leden een plaatsvervangend voorzitter en plaatsvervangend secretaris.
2. Het bestuur van de vereniging stuurt een beroepschrift zoals bedoeld in artikel 5, lid 4 of artikel 7, lid 8 van de statuten direct naar de commissie van beroep in zoveel exemplaren als er commissieleden zijn, onder vermelding van de termijn waarbinnen de commissie uitspraak moet doen. De voorzitter en bij diens afwezigheid de plaatsvervangend voorzitter draagt er zorg voor dat een voltallige commissie bestaande uit drie personen wordt samengesteld uit de leden, respectievelijk de plaatsvervangende leden en dat alle (plaatsvervangende) leden een exemplaar van het beroepschrift ontvangen met vermelding van de datum en het tijdstip waarop en de plaats waar het beroepschrift zal worden behandeld.
3. De commissie neemt geen beslissing dan nadat zij de betrokken aanvrager van het lidmaatschap of het betrokken lid heeft gehoord dan wel heeft uitgenodigd om te worden gehoord en de aanvrager van het lidmaatschap, respectievelijk het lid ook na herhaald verzoek aan die uitnodiging geen gehoor heeft gegeven. De commissie van beroep is bevoegd het bestuur te horen. De commissie kan inzage vorderen van alle stukken die op de kwestie betrekking hebben en is bevoegd betrokkenen en getuigen om inlichtingen te vragen.
4. De commissie beslist met volstrekte meerderheid van stemmen. Elk lid of plaatsvervangend lid heeft één stem. De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar.
5. De commissie motiveert haar uitspraak en legt deze schriftelijk vast. De uitspraak wordt ondertekend door alle leden of plaatsvervangende van de commissie die over het beroepschrift oordeelden. De uitspraak wordt binnen de termijn zoals bedoeld in lid 2 aangetekend aan betrokkene toegezonden onder gelijktijdige toezending van een afschrift daarvan aan het bestuur.

Commissie water- en visstand beheer

Artikel 10
1. De commissie water- en visstand beheer bestaat bij voorkeur uit drie tot vijf leden. Het bestuur wijst een coördinator aan. De commissie water- en visstand beheer adviseert het bestuur met betrekking tot het visserijkundig beheer van de wateren waarvan de vereniging het visrecht heeft. De commissie zal daartoe zoveel mogelijk gegevens (laten) verzamelen betreffende de waterkwaliteit, de visstand, de bevisbaarheid en overige relevante onderwerpen inzake de voor de vereniging van belang zijnde wateren.
2. De commissie rapporteert periodiek maar tenminste éénmaal per jaar haar bevindingen aan het bestuur. Voor het doen van uitgaven is voorafgaande goedkeuring vereist van het bestuur.
3. De commissie vergadert zo vaak als zij dit nodig acht. De commissie is bevoegd besluiten te nemen wanneer tenminste drie commissieleden ter vergadering aanwezig zijn. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Elk lid van de commissie heeft één stem. De commissie kan zich laten bijstaan door deskundigen.

Wedstrijdcommissie

Artikel 11
1. De wedstrijdcommissie bestaat bij voorkeur uit drie tot vijf leden. Het bestuur wijst een coördinator aan.
2. De commissie heeft tot taak op verzoek van het bestuur wedstrijden te (laten) organiseren. De bijzonderheden van een wedstrijd, waaronder het bepalen van plaats en datum worden vastgesteld in overleg met het bestuur. De commissie kan een wedstrijdreglement opstellen wat zij ter goedkeuring voorlegt aan het bestuur. Het wedstrijdreglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met landelijke of federatieve wedstrijdreglementen. Voor het doen van uitgaven is voorafgaande goedkeuring vereist van het bestuur.
3. De commissie vergadert zo vaak als zij dit nodig acht. De commissie is bevoegd besluiten te nemen wanneer tenminste drie commissieleden ter vergadering aanwezig zijn. Besluit worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Elk lid van de commissie heeft één stem. De commissie kan zich laten bijstaan door deskundigen.


Controlecommissie

Artikel 12
1. De controlecommissie bestaat bij voorkeur uit drie tot vijf leden. Het bestuur wijst een coördinator aan.
2. De taken van de controlecommissie worden nader beschreven in artikel 17 van de Statuten.

Jeugdcommissie

Artikel 13
1. De jeugdcommissie bestaat bij voorkeur uit drie tot vijf leden. Het bestuur wijst een coördinator aan.
2. De commissie heeft tot taak op verzoek van het bestuur jeugdactiviteiten – bijv. vislessen op basisscholen – te organiseren. De bijzonderheden van een jeugdactiviteit, waaronder het bepalen van plaats en datum worden vastgesteld in overleg met het bestuur.
3. De commissie vergadert zo vaak als zij dit nodig acht.

Vastgesteld door de leden in de algemene ledenvergadering gehouden te Drachten op 16 april 2019.