Privacyverklaring

Hieronder vindt u de Privacyverklaring. Als u op de downloadknop drukt kunt u het bestand downloaden.
downloadknop
Privacyverklaring van hengelsportvereniging Voorwaarts

Hengelsportvereniging Voorwaarts is gevestigd te Drachten en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40000290. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement artikel 5 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Hengelsportvereniging Voorwaarts verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1. Hengelsportvereniging Voorwaarts verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:
a) zich inschrijft/ aanmeldt als lid van Hengelsportvereniging Voorwaarts of landelijke specialistenorganisatie;
b) een product of dienst afneemt bij Hengelsportvereniging Voorwaarts (zoals een abonnement op onze magazines of nieuwsbrieven, een bestelling doet of deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.);
c) contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

1.2. Hengelsportvereniging Voorwaarts verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:
a) voorletters en naam;
b) geboortedatum;
c) adres;
d) e-mailadres;
e) telefoonnummer;
f) leeftijd;
g) geslacht;
h) rekeningnummer(s);
i) het lidmaatschap(snummer);
j) en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de vereniging, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.);
k) browsercookies.

1.3. Hengelsportvereniging Voorwaarts kan deze gegevens gebruiken om:
•het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;
•beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
•voorlichting (informatievoorziening);
•onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);
•handhaving. 

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1. U kunt contact opnemen met Hengelsportvereniging Voorwaarts (via het volgende e-mailadres: info@hsvvoorwaarts.nl) voor:
a) meer informatie over de wijze waarop Hengelsportvereniging Voorwaarts persoonsgegevens verwerkt;
b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
c) inzage in de persoonsgegevens die Hengelsportvereniging Voorwaarts met betrekking tot u verwerkt;
d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Hengelsportvereniging Voorwaarts.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1. Hengelsportvereniging Voorwaarts zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3.2. Hengelsportvereniging Voorwaarts treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.

4.DERDEN

4.1. Hengelsportvereniging Voorwaarts kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:
a) Publishing House & Facilities B.V.;
b) verwerkers van Hengelsportvereniging Voorwaarts (voor de uitvoering van de dienstverlening);
c) personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.

4.2. Hengelsportvereniging Voorwaarts verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of Hengelsportvereniging Voorwaarts daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. WIJZIGINGEN
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.Drachten, april 2018